Hoạt động xã hội

Long Hải Securitas không chỉ là công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, chúng tôi còn có các hoạt động nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho toàn bộ cán bộ, nhân viên của công ty. Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia, tổ chức các hoạt động xã hội, thiện nguyện góp phần vào các hoạt động chung của Đảng và Nhà nước.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi
*
*
*
*