Branch Manager của chúng tôi

Branch Manager của chúng tôi là những người sẽ gặp gỡ và nói chuyện với khách hàng của chúng tôi hàng ngày. Đây là danh sách của các Branch Manager trong công ty chúng tôi: