Skip to main content

Hành động với tính toàn vẹn

Sứ mệnh của Securitas là bảo vệ nhà cửa, nơi làm việc và cộng đồng, đồng thời hoạt động kinh doanh của chúng tôi dựa trên ba giá trị cơ bản: Liêm chính, Cảnh giác và Giúp đỡ.

Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng hoạt động của chúng tôi luôn tuân thủ các giá trị và đạo đức của chúng tôi và chúng tôi có trách nhiệm cung cấp cho nhân viên của mình một kênh để báo cáo việc không tuân thủ.

Hệ thống báo cáo cho nhân viên

Chúng tôi tự hào về nhân viên của mình và chúng tôi muốn họ biết rằng tiếng nói của họ rất quan trọng trong công ty của chúng tôi. Chúng tôi dựa vào nhân viên của mình để giúp chúng tôi bằng cách lên tiếng bất cứ khi nào có bất kỳ tình huống nào đe dọa đến các giá trị cốt lõi và đạo đức cũng như danh tiếng của chúng tôi. Khi một nhân viên báo cáo sự không tuân thủ và các mối quan ngại, họ sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để khắc phục tình hình. Đó là lý do tại sao chúng tôi thiết lập một hệ thống báo cáo cho nhân viên của mình.

Kênh giao tiếp bổ sung

Trang web Securitas Integrity Line hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần và không nhằm thay thế trách nhiệm quản lý, nó là một phần bổ sung. Chúng tôi khuyến khích nhân viên của mình báo cáo mối quan tâm của họ với người giám sát, người quản lý hoặc đại diện nhân sự tại địa phương. Chúng tôi cung cấp kênh liên lạc bổ sung này để cho phép nhân viên của chúng tôi có một cách khác để nói lên mối quan tâm của họ.

Nhấp vào đây để truy cập trang web của Đường Dây Liêm Chính

Các trường hợp không tuân thủ

Tất cả các trường hợp được báo cáo về việc không tuân thủ Giá trị và Đạo đức của Securitas, bất kể báo cáo được thực hiện qua kênh nào, đều được điều tra và ghi lại theo cách có cấu trúc.

Có vẻ như trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.