Trách nhiệm của chúng tôi

Sứ mệnh của Long Hải Securitas là bảo vệ các gia đình, cộng đồng và nơi làm việc dựa trên ba giá trị nền tảng cơ bản được áp dụng cho cả tập đoàn: LIÊM CHÍNH, CẨN MẬT VÀ SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ

3 tiêu chí của Long Hải - Securitas:

  • Cánh tay nối dài CA
  • Tạo công ăn việc làm và sự yên tâm cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu.
  • Thực hiện nghiêm nghĩa vụ đóng thuế góp phần phát triển đất nước.