Skip to main content

Carlsberg Việt Nam

Khách hàng của chúng tôi, Carlsberg Việt Nam, đã gửi thư khen thưởng đến nhân viên Nguyễn Văn Ngọc về hành động trung thực của anh tại nhà Máy.

Xuất bản
28 Tháng Năm 2021 07:00

GIÁM ĐỐC CẤP CAO
CHUỖI CUNG CẤP
CARLSBERG VIỆT NAM

Khen thưởng

Anh Nguyễn Văn Ngọc
Bảo vệ Công ty Long Hải

Là tấm gương "Người tốt việc tốt"
Về hành động trung thực gửi lại tiền rơi cho người mất

Huế, ngày 28 tháng 05 năm 2021

Vikas Kapoor

BREWING FOR A BETTER TODAY & TOMORROW

 

Carlsberg 2021.png

Thay mặt Ban giám đốc công ty Long Hải, chúng tôi xin cảm ơn Carlsberg Việt Nam đã ghi nhận và trao giấy khen này cho nhân viên của chúng tôi, anh Nguyễn Văn Ngọc.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.