Skip to main content

Cơ quan ngoại giao

Dịch vụ an ninh giúp cho nơi làm việc tại các cơ sở ngoại giao trong đó gồm các nhân viên ngoại giao, nhân viên phục vụ và các tổ chức thương mại được an toàn.

Giải pháp an ninh cho các cơ quan ngoại giao

Long Hải Securitas đáp ứng các yêu cầu này bằng cách cung cấp nhân sự có kinh nghiệm, đề phòng, ngăn chặn từ xa, phân tích các hoạt động đáng ngờ và báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh. Nhân viên ở các vị trí được chọn cũng sẽ có thêm kỹ năng ngôn ngữ và đào tạo định kỳ.

Có vẻ như trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.