Skip to main content

Tổng Giám Đốc Công ty gửi đôi lời đến toàn thể Nhân viên

Bí Thư Đảng ủy, kiêm Tổng Giám Đốc Công ty gửi đôi lời đến toàn thể Cán Bộ Nhân viên trong Công ty về giữ an toàn và giúp đỡ những đồng nghiệp cũng như khách hàng trong đại dịch Covid.

Xuất bản
17 Tháng Bảy 2021 11:47

Thông báo từ Tổng Giám Đốc

Hãy xem video để hiểu thêm thông điệp của Tổng Giám Đốc, Phan Nam, về tình hình dịch bệnh Covid.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.