Skip to main content

Giá trị của chúng tôi

Hàng ngày, tại mọi nơi chúng tôi hoạt động, mọi nhân viên tại Long Hải - Securitas đều giúp xây dựng danh tiếng và thương hiệu, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững lâu dài của công ty. Chúng tôi tuân thủ pháp luật, duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao cũng như đề cao giá trị chia sẻ trong tất cả các hoạt động.

Giá trị và Bộ quy tắc đạo đức của Securitas là một trong những chính sách chính của công ty. Bộ quy tắc này đưa ra các nguyên tắc cơ bản để tất cả nhân viên và các đối tác kinh doanh đều phải tuân theo tại mọi thời điểm.

Hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải Securitas dựa trên ba giá trị cơ bản: Liêm chính, Cảnh Giác và Giúp Đỡ

Liêm chính

Long Hải Securitas nhấn mạnh cách tiếp cận kinh doanh trung thực. Thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phụ thuộc phần lớn vào sự trung thực và liêm chính của các nhân viên. Long Hải Securitas sẽ không khoan nhượng với bất kỳ hành vi nào mà sai với yêu cầu về sự liêm chính và trung thực.

Cảnh Giác

Long Hải Securitas nhấn mạnh cách tiếp cận kinh doanh chuyên nghiệp. Nhân viên của chúng tôi luôn luôn cố gắng chu đáo, sẵn sàng quan sát, lắng nghe và đánh giá để có những hành động hợp lý nhằm bảo vệ cơ ngơi và tài sản của khách hàng cũng như các giá trị và đạo đức mà Long Hải Securitas thể hiện.

Giúp đỡ

Long Hải Securitas phấn đấu làm cho cuộc sống của con người an toàn hơn. Nhân viên Long Hải Securitas luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh và nhiệm vụ cụ thể. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các đồng nghiệp, khách hàng và những người khác khi cần trợ giúp.

  • Giá trị và đạo đức

    Hằng ngày, ở bất cứ đâu chúng ta làm việc, tất cả chúng ta đều tạo ra sự khác biệt bằng cách giữ an toàn cho tài sản và nhân lực của khách hàng. Mỗi người trong chúng ta có trách nhiệm đảm bảo không có điều gì gây ảnh hưởng đến cam kết của chúng ta đối với các giá trị cốt lõi - Sự liêm chính, cẩn mật và sẵn sàng giúp đỡ - hoặc Quy tắc về giá trị và đạo đức của Securitas. Những người quản lý ở Securitas còn mang trọng trách nêu gương tốt. Khi làm việc theo cách bền vững và tuân thủ, chúng ta có thể bảo vệ danh tiếng tốt và thương hiệu mạnh mẽ của mình. Nhắc đến sự bền vững, chúng ta cũng muốn trở thành công ty đầu ngành.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.