Về chúng tôi

Tại Long Hải Securitas, chúng tôi cung cấp các dịch vụ bảo vệ nhằm giúp thế giới của bạn trở thành một nơi an toàn hơn.

Về chúng tôi

Lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào con người và theo định hướng số hóa dữ liệu vào hoạt động

Chúng tôi giải quyết nhu cầu an toàn của khách hàng bằng dịch vụ bảo vệ với những con người có đu năng lực, gắn bó với chúng tôi. Họ hiểu và tuân thủ các giá trị, mục đích của chúng tôi. Hàng thập kỷ lịch sử và cách tiếp cận sáng tạo của chúng tôi đối với từng dịch vụ bảo vệ của chúng tôi xoay quanh việc luôn lấy khách hàng làm trung tâm.