Skip to main content

Bộ Công An - Công An Thành Phố

Giám đốc Công an Thành Phố Hồ Chí Minh đã có đôi lời khen đến nhân viên bảo vệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm vào năm 2009.

Xuất bản
15 Tháng Chín 2009 13:22

GIÁM ĐỐC CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BCA ngày 3/10/2007 của Bộ Công an hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ;
  • Căn cứ Thông tư số 20/2007/TT-BCA(V22) ngày 9/10/2007 của Bộ Công an hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng trong lực lượng CAND;
  • Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Phòng Xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đồng chí Trưởng Công an Quận 7.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tặng Giấy khen và kèm tiền thưởng 100.000 đồng/01 cá nhân cho:

  1. Ông Phạm Quốc Hùng - Nhân viên bảo vệ Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Long Hải. 
  2. Ông Bùi Duy Tấn - Nhân viên bảo vệ Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Long Hải.
  3. Ông Nguyễn Cao Thắng - Nhân viên bảo vệ Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Long Hải. 
  4. Ông Nguyễn Hữu Tiến - Nhân viên bảo vệ Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Long Hải. 

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm.

Điều 2: Các đồng chí: Trưởng Phòng Xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Trưởng Phòng Tài chính, Trưởng an Quận 7 và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đại tá Lê Đông Phong

blobid2.png

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.