Skip to main content

Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú

Ban giám đốc Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú gửi thư khen đến anh Nguyễn Dương Phước Hậu vì hành động tham gia hỗ trợ nhà máy chữa cháy tại khu vực lò dầu của nhà máy.

Xuất bản
11 Tháng Mười Một 2020 06:00

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 20202

Số: 25/TP-QDKT

QUYẾT ĐỊNH THƯỞNG

Điều 1: Thưởng cho Anh Nguyễn Dương Phước Hậu - Sinh năm 1980 Nhân viên Bảo Vệ Long Hải có tinh thần chủ động tham gia phụ giúp Nhà máy chữa cháy tại khu vực lò dầu. Do vậy, Ban Giám Đốc Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú quyết định trích thưởng cho Anh Nguyễn Dương Phước Hậu là 2.000.000 VNĐ (Hai triệu VNĐ). 

Điều 2: Phòng Hành Chánh Nhân sự và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hanh Quyết định này. 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực ngày 11 - 11 - 2020.

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA THÀNH PHÚ

BAN GIÁM ĐỐC

ĐÀM KHÁNH HÙNG

Cty Bao Bi Nhua Thanh Phu 2020.png

Thay mặt Ban giám đốc công ty Long Hải, chúng tôi xin cảm ơn Ban giám đốc Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú đã ghi nhận hành động và trao thư khen này cho nhân viên Nguyễn Dương Phúc Hậu. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.