Skip to main content

Tổng Lãnh Sự Quán Úc - Hồ Chí Minh

Khách hàng của chúng tôi, Tổng Lãnh Sự Quán Úc tại Thành Phố Hồ Chí Minh, đã có đôi lời khen ngợi về dịch vụ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải vào năm 2012.

Xuất bản
24 Tháng Hai 2012 17:18

Thư này xác nhận rằng Tổng Lãnh Sự Quán Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng Dịch vụ Bảo vệ Long Hải để kiểm tra an ninh của du khách và đảm bảo an ninh cho văn phòng của chúng tôi từ năm 2002.

Tổng Lãnh Sự Quán Úc thực hiện một chính sách an ninh rất nghiêm ngặt và thường xuyên thay đổi. Chúng tôi nhận thấy Bảo vệ Long Hải linh hoạt và nhanh chóng thích ứng với bất kỳ quy trình an ninh mới nào được áp dụng.

Trân trọng

Ross Hetherington

Lãnh sự

24 tháng 2, 2012

 

image1yuf.png

 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.