Skip to main content

Trách nhiệm của chúng tôi

Dịch vụ bảo vệ mang lại những lợi ích an toàn cho xã hội. Nó không chỉ cho khách hàng của chúng tôi mà còn cho một môi trường sống mang tính bền vững. Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải, Securitas Việt Nam, hoạt động bền vững là nên tảng phát triển lâu dài của chúng tôi.

Trách nhiệm của chúng tôi:

Long Hải Securitas được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và chúng tôi đảm nhận trách nhiệm đối với một số vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường. Trong công việc của mình, chúng tôi ưu tiên các vấn đề về tuân thủ luật pháp, đạo đức kinh doanh và chăm sóc cho nhân viên. Các biện pháp của chúng tôi đề ra nhằm cải thiện môi trường sống an toàn và đem lại sự phát triển cho xã hội. 

Đường dây Liêm Chính
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.