Ông. Cù Hoàng Nông

Ông Nông là Phó Tổng Giám đốc Nhân sự, chịu trách nhiệm với Tổng Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị của Công ty và Tập đoàn Securitas.

Ông Nông đã có 17 năm kinh nghiệm trong ngành Dịch vụ Bảo vệ và trải qua nhiều chức vụ quan trọng trong Công ty.

Ông Nông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty từ năm 2009.

Ông Nông tốt nghiệp Đại học Kinh tế và Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM