Ông. Thịnh Trần

Ông Thịnh là Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính, chịu trách nhiệm với Tổng Giám Đốc của Công ty, Hội đồng quản trị của Công ty và Tập đoàn Securitas.

Ông Thịnh có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực Tài Chính - Kế Toán. Ông Thịnh tốt nghiệp Cử nhân ngành Kế Toán, Thạc sĩ ngành Tài Chính Doanh Nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ông Thịnh là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA, UK).

Ông Thịnh từng là Trưởng phòng Kiểm Toán của Công ty PricewaterhouseCoopers Việt Nam.