Skip to main content

Chính sách nơi làm việc

Chính sách này giải thích cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân và dữ liệu khác mà chúng tôi thu được từ bạn bất cứ lúc nào bạn tương tác với Securitas, chẳng hạn như khi bạn đang ở trên trang web của chúng tôi hoặc khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi để tải lên hoặc tải xuống nội dung.

Chính sách cookie

1. PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH

1.1         Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và muốn chịu trách nhiệm và công bằng với bạn cũng như minh bạch với bạn về việc chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Workplace là một nền tảng trực tuyến do Facebook tạo cho phép bạn với tư cách là người dùng cộng tác và chia sẻ thông tin tại nơi làm việc. Nền tảng Workplace bao gồm các trang web, ứng dụng Workplace Premium và các dịch vụ trực tuyến có liên quan (bên dưới là "Dịch vụ").

1.2        Chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật") mô tả cách thông tin của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn sử dụng Dịch vụ và áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

1.3        Dịch vụ được cung cấp cho bạn bởi chủ nhân của bạn, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải - Securitas Việt Nam. Nếu bạn đóng vai trò là nhà tư vấn thay mặt cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải - Securitas Việt Nam, Dịch vụ được cung cấp cho bạn bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải - Securitas Việt Nam, đã cho phép bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ.

1.4        Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải - Securitas Việt Nam ("Securitas" hoặc "chúng tôi") là đơn vị kiểm soát dữ liệu dữ liệu cá nhân được xử lý về bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Vui lòng xem thêm chi tiết liên hệ bên dưới.

1.5        Xin lưu ý rằng Dịch vụ tách biệt với các dịch vụ Facebook khác mà bạn có thể sử dụng, các dịch vụ Facebook khác như vậy do Facebook cung cấp cho bạn và chịu sự điều chỉnh của các điều khoản riêng của họ. Để tránh nghi ngờ, Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho bất kỳ dịch vụ nào như vậy.

2. Loại thông tin nào được thu thập về bạn

Securitas có thể thu thập và xử lý các loại thông tin sau khi bạn, đồng nghiệp của bạn hoặc những người dùng khác trong Tập đoàn Securitas truy cập Dịch vụ:

 • thông tin liên hệ của bạn, chẳng hạn như tên đầy đủ và địa chỉ email;
 • tên người dùng và mật khẩu của bạn;
 • chức danh công việc, thông tin bộ phận và các thông tin khác liên quan đến công việc của bạn hoặc Securitas;
 • nội dung, thông tin liên lạc và thông tin khác mà bạn cung cấp khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả khi bạn đăng ký tài khoản, tạo hoặc chia sẻ nội dung và nhắn tin hoặc giao tiếp với người khác. Điều này có thể bao gồm thông tin trong hoặc về nội dung bạn cung cấp (ví dụ: siêu dữ liệu), chẳng hạn như vị trí của ảnh hoặc ngày tệp được tạo;
 • nội dung, thông tin liên lạc và thông tin mà người khác cung cấp khi họ sử dụng Dịch vụ. Điều này có thể bao gồm thông tin về bạn, chẳng hạn như khi họ chia sẻ hoặc nhận xét về ảnh của bạn, gửi tin nhắn cho bạn hoặc tải lên, đồng bộ hóa hoặc nhập thông tin liên hệ của bạn;
 • tất cả các liên lạc với những người dùng khác của Dịch vụ;
 • thông tin liên lạc của người dùng, phản hồi, đề xuất và ý tưởng được gửi đến Securitas;
 • thông tin liên quan đến thanh toán (tức là liệu tài khoản của bạn có hoạt động trong tháng trước hay không); và
 • thông tin mà bạn cung cấp khi bạn hoặc Securitas liên hệ hoặc tham gia hỗ trợ nền tảng liên quan đến Dịch vụ.

3. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau và dựa trên cơ sở pháp lý sau:

Mục đích của quá trình xử lý

Cơ sở pháp lý để xử lý

Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý để Securitas có thể cung cấp cho bạn tài khoản người dùng, cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ và quản lý tài khoản người dùng của bạn trong Dịch vụ.

Quá trình xử lý được thực hiện để thể hiện sự đồng ý của người dùng đối với việc sử dụng Workplace. Người dùng có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào.

Securitas cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để kiểm soát, ngăn chặn, điều tra hoặc thực hiện các biện pháp khác liên quan đến việc sử dụng sai Dịch vụ hoặc vi phạm các điều khoản sử dụng cho Workplace, Chính sách sử dụng được chấp nhận hoặc Chính sách quyền riêng tư này hoặc liên quan đến pháp luật các biện pháp, nghi ngờ gian lận hoặc các mối đe dọa tiềm ẩn chống lại các quyền của Securitas hoặc bên thứ ba.

Việc xử lý được thực hiện trên cơ sở lợi ích hợp pháp sau khi cân bằng lợi ích mà Securitas đã theo đuổi các lợi ích hợp pháp sau:

 • Securitas quan tâm đến việc điều tra bất kỳ nghi ngờ nào về việc sử dụng sai Dịch vụ và thực hiện các biện pháp chống lại việc sử dụng sai Dịch vụ hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản sử dụng cho Workplace, Chính sách sử dụng được chấp nhận hoặc Chính sách bảo mật này;
 • Securitas quan tâm đến việc điều tra và cung cấp bằng chứng liên quan đến hoạt động tội phạm hoặc mối đe dọa chống lại lợi ích của nó;
 • lợi ích của bên thứ ba trong việc điều tra và chứng minh hoạt động tội phạm hoặc đe dọa chống lại lợi ích của họ; và / hoặc
 • Sở thích của Securitas hoặc cơ quan nước ngoài trong việc tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật và thu thập bằng chứng cho các mục đích đó.

4. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với những loại người nhận sau trong các trường hợp sau và vì những lý do sau:

Nhân viên của Securitas: Nhân viên của chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu cần thiết để họ thực hiện nhiệm vụ của mình và những nhân viên đó chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và theo Chính sách quyền riêng tư này.

Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người hỗ trợ Securitas bằng cách cung cấp các dịch vụ nhất định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Securitas và do đó xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho Securitas. Điều này sẽ bao gồm:

 • Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng CNTT, nhà phát triển và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ CNTT; và
 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác như nhà cung cấp phần mềm và nhà cung cấp dịch vụ, tạo điều kiện hoặc cung cấp một số dịch vụ nhất định cho chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ.

Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này chỉ được phép sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp dịch vụ của họ cho chúng tôi và họ không có bất kỳ quyền độc lập nào để xử lý hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Ngoài ra, Securitas sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn mà Securitas thu thập với Facebook, với tư cách là nhà cung cấp cuối cùng của Dịch vụ, để cung cấp và hỗ trợ Dịch vụ, theo bất kỳ hướng dẫn nào khác đã nhận được. Ví dụ về việc sử dụng như vậy bao gồm:

 • giao tiếp với người dùng và quản trị viên về việc họ sử dụng Dịch vụ;
 • tăng cường bảo mật và an toàn của Dịch vụ cho Securitas và những người dùng khác, chẳng hạn như bằng cách điều tra hoạt động đáng ngờ hoặc vi phạm các điều khoản hoặc chính sách hiện hành;
 • cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và Securitas như một phần của việc cung cấp Dịch vụ;
 • phát triển các công cụ, sản phẩm hoặc dịch vụ mới trong Dịch vụ cho Securitas;
 • liên kết hoạt động trên Dịch vụ trên các thiết bị khác nhau do cùng một cá nhân vận hành để cải thiện hoạt động chung của Dịch vụ;
 • để xác định và sửa chữa các lỗi có thể có; và
 • tiến hành phân tích dữ liệu và hệ thống, bao gồm cả nghiên cứu để cải thiện Dịch vụ.

Các công ty trong tập đoàn: Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty con hoặc công ty liên kết của chúng tôi, những người xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thay mặt chúng tôi. Các bên này được yêu cầu chỉ xử lý dữ liệu cá nhân đó dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và phù hợp với Chính sách bảo mật này. Họ không có bất kỳ quyền độc lập nào để xử lý hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Người dùng khác: Dữ liệu cá nhân của bạn có thể có sẵn cho những người dùng khác của Dịch vụ. Những dữ liệu đó sẽ chỉ được chia sẻ với những người dùng khác trong công ty của bạn và trong tập đoàn Securitas.

5. Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài EU / EEA

Nếu và khi có thể, dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến và xử lý ở một quốc gia bên ngoài EU / EEA (tức là một quốc gia được gọi là thứ ba), bao gồm các quốc gia mà Ủy ban Liên minh Châu Âu không cho là có mức độ bảo vệ đối với dữ liệu cá nhân. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết được yêu cầu theo luật hiện hành để việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn qua biên giới tuân thủ luật hiện hành. Chúng tôi sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến một quốc gia bên ngoài EU / EEA, nơi; (i) Ủy ban EU đã quyết định rằng nước thứ ba đảm bảo mức độ bảo vệ thích hợp, (ii) việc chuyển giao đang được bảo vệ bằng cách sử dụng các điều khoản mẫu của EU (theo Điều 46.2 trong Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (2016/679) ( "GDPR")) hoặc (iii) người nhận được chứng nhận theo Khung bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh Châu Âu (theo Điều 45 trong GDPR). Bạn có thể tìm thêm thông tin về các quy tắc chuyển dữ liệu bên ngoài EU / EEA, bao gồm các cơ chế mà chúng tôi dựa vào, trên trang web của Ủy ban Châu Âu mà bạn có thể truy cập bằng cách nhấp vào đây.

6. Nội dung và liên kết của bên thứ ba

Dịch vụ có thể bao gồm các liên kết đến các trang web và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp và duy trì. Các trang web và / hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó có thể có các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của riêng họ và việc bạn sử dụng các trang web và / hoặc dịch vụ đó sẽ được điều chỉnh và tuân theo các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật đó. Bạn nên xem lại các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật cho từng trang web và / hoặc dịch vụ mà bạn truy cập / sử dụng. Bạn hiểu và đồng ý rằng Securitas không xác nhận và không chịu trách nhiệm về hành vi, tính năng hoặc nội dung của bất kỳ trang web và / hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào như vậy hoặc đối với bất kỳ giao dịch nào bạn có thể thực hiện với nhà cung cấp của bất kỳ trang web và / hoặc dịch vụ nào như vậy.

7. lưu dữ liệu

7.1            Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu miễn là bạn có tài khoản người dùng trong Dịch vụ. Securitas sẽ không lưu dữ liệu cá nhân của bạn sau khi tài khoản người dùng của bạn đã bị vô hiệu hóa hoặc chấm dứt, trừ khi việc lưu dữ liệu là bắt buộc để tuân thủ luật pháp hoặc để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Securitas (ví dụ: liên quan đến quy trình pháp lý đang diễn ra) và chỉ trong trường hợp đó miễn là nó là cần thiết để hoàn thành mục đích với việc tiếp tục xử lý.

7.2            Xin lưu ý rằng nội dung bạn tạo và chia sẻ trên Dịch vụ thuộc sở hữu của Securitas và có thể vẫn còn trên Dịch vụ và có thể truy cập ngay cả khi Securitas hủy kích hoạt hoặc chấm dứt tài khoản người dùng của bạn (nghĩa là nội dung bạn cung cấp trên Dịch vụ tương tự như các loại nội dung khác (chẳng hạn như bản trình bày hoặc bản ghi nhớ) mà bạn có thể tạo ra trong quá trình làm việc của mình).

8. Quyền của bạn

8.1            Bạn có thể truy cập, sửa hoặc xóa thông tin mà bạn đã tải lên Dịch vụ bằng các công cụ trong Dịch vụ (ví dụ: chỉnh sửa thông tin hồ sơ của bạn hoặc thông qua nhật ký hoạt động). Nếu bạn không thể làm như vậy bằng cách sử dụng các công cụ được cung cấp trong Dịch vụ, vui lòng xem thêm chi tiết về quyền của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình.

8.2            Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân do chúng tôi xử lý về bạn và nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn bằng cách yêu cầu cái gọi là trích xuất sổ đăng ký. Xin lưu ý rằng nếu chúng tôi nhận được yêu cầu truy cập từ bạn, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin từ bạn để đảm bảo xử lý hiệu quả yêu cầu của bạn và đảm bảo rằng thông tin được cung cấp cho đúng người.

8.3           Bạn có quyền, không chậm trễ quá mức, lấy dữ liệu cá nhân không chính xác mà chúng tôi xử lý về bạn đã chỉnh sửa. Điều này cũng bao gồm quyền, có tính đến (các) mục đích của việc xử lý, bổ sung dữ liệu cá nhân tiềm ẩn không đầy đủ mà chúng tôi xử lý về bạn.

8.4           Bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình mà không cần chậm trễ quá mức và Securitas có nghĩa vụ xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà không chậm trễ quá mức nếu, chẳng hạn như dữ liệu cá nhân không còn cần thiết liên quan đến mục đích mà chúng được thu thập hoặc xử lý theo cách khác hoặc nếu bạn rút lại sự đồng ý dựa trên việc xử lý và không có cơ sở pháp lý nào khác để xử lý. Xin lưu ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ xóa dữ liệu cá nhân nếu chúng tôi có thể chứng minh rằng việc xử lý là cần thiết, ví dụ: để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà Securitas phải tuân theo hoặc việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ khiếu nại pháp lý hoặc khi có các cơ sở hợp pháp khác để giữ dữ liệu.

8.5           Hơn nữa, bạn có quyền yêu cầu Securitas hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số điều kiện nhất định, ví dụ: nếu bạn phản đối tính chính xác của dữ liệu cá nhân, việc xử lý có thể bị hạn chế trong một khoảng thời gian cho phép Securitas xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân hoặc nếu Securitas không còn cần dữ liệu cá nhân cho các mục đích xử lý nhưng bạn yêu cầu dữ liệu cá nhân để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

8.6          Bạn có quyền phản đối, dựa trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, bất cứ lúc nào đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nếu việc xử lý dựa trên, chẳng hạn như lợi ích hợp pháp. Nếu bạn phản đối việc xử lý như vậy, Securitas sẽ không còn được quyền xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên cơ sở pháp lý đó, trừ khi Securitas có thể chứng minh các cơ sở hợp pháp thuyết phục để xử lý ghi đè lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc nếu nó được tiến hành cho cơ sở , thực hiện hoặc bảo vệ một yêu cầu hợp pháp.

8.7         Trong những điều kiện nhất định, bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn và những dữ liệu bạn đã cung cấp cho Securitas, ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được và có quyền truyền dữ liệu cá nhân đó đến một bộ điều khiển dữ liệu khác mà không cần Securitas cố gắng ngăn chặn điều này, trong đó việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được Securitas dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc trên hợp đồng và việc xử lý được thực hiện bằng các phương tiện tự động. Trong trường hợp đó, bạn có quyền yêu cầu dữ liệu cá nhân từ Securitas sẽ được truyền trực tiếp đến một bộ điều khiển dữ liệu khác, nếu có thể về mặt kỹ thuật.

8.8          Bạn cũng có quyền, bất cứ lúc nào, rút ​​lại sự đồng ý của bạn cho Securitas đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản tới Bộ phận trợ giúp Bắc Mỹ tại http://hdservicecenter.securitasinc.com/Servicedesk.WebAccess/ , thông báo bằng văn bản rằng bạn rút lại sự đồng ý của mình. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, xin lưu ý rằng điều này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi rút lại và Securitas có thể, trong một số trường hợp nhất định, có cơ sở pháp lý khác để xử lý và do đó có thể được quyền tiếp tục xử lý . Xin lưu ý rằng nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, Securitas có thể không cung cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản người dùng của bạn trong Dịch vụ và bạn cũng không thể sử dụng Dịch vụ.

8.9          Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu giám sát có thẩm quyền tại quốc gia bạn cư trú, quốc gia bạn làm việc hoặc quốc gia nơi xảy ra vi phạm bị cáo buộc nếu bạn tin rằng chúng tôi đã xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trái với quy định hiện hành luật bảo vệ dữ liệu.

 

8.10        Nếu bạn muốn nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn hoặc nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi (vui lòng xem thông tin liên hệ bên dưới).

9. Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Securitas có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Bảo mật này, Securitas sẽ cung cấp cho bạn thông báo nổi bật nếu thích hợp trong các trường hợp, ví dụ: bằng cách hiển thị thông báo nổi bật trong Dịch vụ.

10. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, Chính sách bảo mật này hoặc có nhận xét về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn của Securitas, vui lòng liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi:

Địa chỉ: 108 - 110 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: +84 28 3997 6009

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.